ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.07. 2019 р.1000

Міністр _________________ Л. М. Гриневич

С Т А Т У Т

МиколаївСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО промисловОГО ЛІЦЕЮ

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 05537242

Погоджено на загальних

зборах колективу

протокол № 2

від 14 червня 2019 року

м. Миколаїв – 2019

1. Загальні положення

1.1.  МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом другого (базового) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти.

Професійний ліцей здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, з числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової чи профільної середньої освіти, загальноосвітню підготовку, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою:

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ.

Скорочене найменування українською мовою: МППЛ.

Організаційно-правова форма: державний заклад.

1.2.  Історія МИКОЛАЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПРОМИСЛОВОГО ЛІЦЕЮ бере початок у місті Миколаєві, де з метою підготовки робітничих кадрів взуттєвого виробництва відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості Української РСР 09.07.1968 № 255 «Про організацію шкіл фабрично-заводського учнівства при Миколаївському шкіряно-взуттєвому комбінаті, Роменській взуттєвій № 5 і Одеській джутовій фабриках» заснована Школа фабрично-заводського учнівства при Миколаївському шкіряно-взуттєвому комбінаті на базі якої, шляхом реорганізацій та перейменувань, відкривались наступні заклади освіти: Школа фабрично-заводського учнівства при Миколаївській взуттєвій фабриці № 8 (з січня 1970 року), Фабрично-заводське училище Миколаївської взуттєвої фабрики (з серпня 1973 року), Галузеве професійне училище Миколаївської взуттєвої фабрики (з листопада 1973 року).

Відповідно до спільного наказу Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти та Міністерства легкої промисловості Української РСР від 17.08.1978 № 214/278 «Про передачу Держпрофосвіті УРСР галузевих професійних училищ Міністерства легкої промисловості УРСР» Галузеве професійне училище Миколаївської взуттєвої фабрики реорганізовано і перейменовано на Міське професійно-технічне училище № 10 м. Миколаїв.

Згідно з наказом Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 13.07.1984 № 156/3 «Про реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти Української РСР» та відповідно до наказу Миколаївського обласного управління профтехосвіти від 13.08.1984 № 154 «Про реорганізацію профтехучилищ області» Міське професійно-технічне училище № 10 м. Миколаїв реорганізовано та перейменовано на Середнє професійно-технічне училище № 10 м. Миколаїв.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2006 № 189 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області» Професійно-технічне училище № 10 м. Миколаєва реорганізовано із зміною типу та йому встановлено повне найменування:  МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ є правонаступником майна, прав та обов’язків Професійно-технічного училища № 10 м. Миколаєва.

Професійний ліцей утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.  Відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 19 лютого 2016   №  28р «Про перейменування об’єктів топоніміки» Енгельса вулиця перейменована на Вінграновського вулицю, тому місцезнаходження та юридична адреса професійного ліцею:

вулиця Вінграновського, 62, місто Миколаїв, 54028, Україна.

1.4. Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

1.5. Основними повноваженнями і напрямами діяльності професійного ліцею є:

а) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

б) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення регіонального компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому здобувачів освіти до професійного ліцею на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з місцевим органом управління освітою планів прийому здобувачів освіти з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання здобувачів освіти на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису професійного ліцею з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості освітньої діяльності здобувачів освіти;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Професійний ліцей надає платні освітні та інші послуги, визначені професійним ліцеєм відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

1.7.  Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5  серпня 1998  р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно – технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  7  червня  1999 р.  № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15  червня 2006  р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту і відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу професійного ліцею.

1.9.  Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства, та затверджується в установленому порядку.

2. Цивільна правоздатність

2.1.  Цивільні права та обов’язки професійного ліцею виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.  Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням.

2.3.  Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я здобувачів освіти, працівників професійного ліцею під час освітнього процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.  Професійний ліцей може мати філії, відділення, навчально-виробничі, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи, а також для здійснення статутної діяльності, на договірних засадах може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.5.  Професійний ліцей здійснює освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6.  З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти професійний ліцей має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання відповідно до законодавства, зокрема з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

2.7.  Професійний ліцей забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до документів та інформації, визначених законодавством, а саме до: статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності, свідоцтва про атестацію, інформації про кадровий склад тощо.

3. Освітній процес

3.1.  Освітній процес у професійному ліцеї – це система методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну (загальнопрофесійну), професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

3.2.  Освітній процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту.

3.3.  Професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК  003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4.  Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти в професійному ліцеї за конкретними професіями визначаються освітніми програмами (навчальними планами), які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

Розроблені професійним ліцеєм освітні програми (навчальні плани) затверджуються у встановленому законодавством порядку.

3.5. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у професійному ліцеї може здійснюватися за інституційною, індивідуальною, дуальною формами здобуття освіти з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації освітнього процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи освітньої діяльності та виховання здобувачів освіти.

Усі форми професійно-практичної підготовки здобувачів освіти професійного ліцею здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6.  Професійний ліцей забезпечує здобуття учнями професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та отриманням документа про повну загальну середню освіту.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів освітньої діяльності проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка та профільне навчання учнів закладів загальної середньої освіти, починаючи з 9 класу вони можуть поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою та профільним навчанням у професійному ліцеї.

3.7.  Прийом громадян на здобуття освіти у професійному ліцеї здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29  травня 2013  р. за № 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

3.8.  Навчальний рік в професійному ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені освітніми програмами (навчальними планами).

Для деяких категорій здобувачів освіти, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог освітніх стандартів, затверджених Міністерством освіти і науки України для учнів професійного ліцею, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 у зимовий та 9 у літній періоди), для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9.  Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час здобувачів освіти у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

3.10.  Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, професійний ліцей може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність здобувачів освіти у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11.  Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти професійного ліцею здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять у професійному ліцеї здобувачами освіти є обов’язковим.

3.12.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються освітніми програмами (навчальними планами).

З метою визначення рівня професійної підготовленості здобувачів освіти на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13.  Здобуття освіти в професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувачі освіти, які опанували повний курс і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14.  Випускникам, які завершили навчання на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.15.  Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16.  Здобувачі освіти, які не завершили повного курсу здобуття освіти в професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу здобуття освіти і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17.  Випускникам професійного ліцею, які здобували освіту з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.18.  Випускникам професійного ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

За зразкове ставлення до освітнього процесу й виняткові результати із здобуття знань випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особам, які здобували освіту у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу здобуття освіти видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19.  Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

3.20.  Методичне забезпечення освітнього процесу в професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну раду, предметні методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.21.  Мовою освітнього процесу в професійному ліцеї є державна мова.

4. Статус здобувачів освіти

4.1.  Учні професійного ліцею  це випускники закладів базової чи повної загальної середньої освіти, зараховані до професійного ліцею на здобуття освіти за програмами первинної професійної підготовки.

4.2.  Слухачі професійного ліцею  це особи, зараховані до професійного ліцею на здобуття освіти за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3.  Права і обов’язки здобувачів освіти професійного ліцею визначаються законодавством та цим Статутом.

4.4.  Здобувачі освіти професійного ліцею мають право на:

а) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

б) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

в) матеріальне забезпечення в період здобуття освіти на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) навчання професії за індивідуальною програмою, у тому числі за індивідуальною програмою для осіб з особливими освітніми потребами;

ґ) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) професійного ліцею;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і виробничої практики згідно із законодавством;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати здобуття освіти за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу зі здобуттям освіти;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з професійним ліцеєм договору, у тому числі і на контрактній основі;

ї) направлення на здобуття освіти, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, дослідно-експериментальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об’єднаннях громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) інші права відповідно до законодавства.

4.5.  Відволікання здобувачів освіти професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.6.  Здобувачі освіти професійного ліцею зобов’язані:

а) виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись принципу доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

б) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм,

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

4.7.  Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти професійного ліцею установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8.  За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з професійного ліцею. Заходи впливу до здобувача освіти професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника професійного ліцею.

Порядок застосування заходів впливу до здобувачів освіти професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9.  Здобувач освіти може бути відрахований з професійного ліцею за:

а) власним бажанням;

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог освітніх програм (навчального плану);

ґ) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;

д) станом здоров’я;

е) переведенням, за його згодою, до іншого закладу освіти.

Здобувач освіти при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10.  За досягнення результатів високого рівня у здобутті освіти та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення здобувачів освіти у професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11.  Час здобуття освіти у професійному ліцеї зараховується до загального трудового стажу здобувача освіти. Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які здобували освіту 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12.  Випускникам, які здобували освіту за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які здобували освіту за державним та/або регіональним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту здобувачів освіти професійного ліцею регулюються законодавством.

4.13.  Учневі професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1.  Перелік посад педагогічних працівників професійного ліцею, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2.  Педагогічною діяльністю у професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних відносяться працівники, визначені законодавством.

На посади педагогічних працівників професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться обов’язкова атестація з періодичністю та у порядку, визначеному законодавством.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання, або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників професійного ліцею директор у порядку, визначеному законодавством.

5.5.  Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до законодавства;

б) подовжену оплачувану відпустку, визначену законодавством;

в) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

г) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою (інфраструктурою) професійного ліцею відповідно до його призначення;

ґ) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

д) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

е) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

є) захист професійної честі та гідності;

ж) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійного ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею;

з) участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

и) захист персональних даних тощо.

5.6.  Працівники професійного ліцею зобов’язані:

а) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

б) виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

в) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

г) дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

ґ) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;

д) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції  та законів України, виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України;

е) сприяти зростанню престижу професійного ліцею;

є) дбайливо ставитись до майна професійного ліцею;

ж) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

з) додержуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

5.7.  Педагогічні працівники професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

6. Загальне управління

6.1.  Професійний ліцей належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Професійний ліцей забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2.  Безпосереднє управління професійним ліцеєм здійснює директор професійного ліцею, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

Директор професійного ліцею проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором професійного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення директора професійного ліцею провадиться згідно з Кодексом законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора професійного ліцею.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3.  Директор професійного ліцею:

а) організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

б) діє від імені професійного ліцею;

в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;

г) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, формує педагогічний колектив;

ґ) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;

д) забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);

е) забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

є) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

ж) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;

з) встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам професійного ліцею за конкретні результати праці;

и) забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;

і) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

ї) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за професійним ліцеєм майна відповідно до законодавства.

й) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

к) сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

л) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.

6.4.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

6.5.  Загальні збори колективу професійного ліцею уповноважені:

а) погоджувати Статут професійного ліцею;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку професійного ліцею, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази (інфраструктури) професійного ліцею;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора професійного ліцею;

г) брати участь у заходах з підготовки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора професійного ліцею та вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій;

ґ) затверджувати правила внутрішнього розпорядку та укладати колективний договір;

д) обирати членів комісії з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора професійного ліцею.

6.6.  Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею має дорадчий характер.

6.7.  У професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8.  Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, головою якої є директор професійного ліцею.

6.9.  У професійному ліцею забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер професійного ліцею несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1.  Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення професійного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист здобувачів освіти та педагогічних працівників професійного ліцею, у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства.

Професійний ліцей є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

У професійному ліцеї заборонено розподіл отриманих професійним ліцеєм доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) професійного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання професійного ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею, визначених цим Статутом.

7.2.  Обсяги бюджетного фінансування професійного ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.  Додаткові джерела фінансування професійного ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4.  Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґвалютні надходження;

д) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

є) кошти, що отримані професійним ліцеєм за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України професійний ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5.  Кошти, що надходять до професійного ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6.  Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунків професійного ліцею окрім випадків, передбачених законодавством.

7.7.  П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійного ліцею направляється на рахунок професійного ліцею для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази (інфраструктури), на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8.  Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійний ліцей використовує навчально-матеріальну базу та земельну ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди професійного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9.  Майно професійного ліцею, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплені за професійним ліцеєм на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплене за професійним ліцеєм, здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за професійним ліцеєм, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають перепрофілюванню, використанню не за цільовим призначенням, вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Передача професійного ліцею з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна професійного ліцею здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.  Професійний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Професійний ліцей має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1.  Професійний ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.  Професійний ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, здійснювати спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

8.3.  Професійний ліцей має право на державне сприяння міжнародному співробітництву, отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять для нього із-за кордону для навчальних і виробничих цілей.

8.4.  Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються професійним ліцеєм для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1.  Статут погоджується на загальних зборах колективу та за погодженням місцевого органу управління освітою подається Міністерству освіти і науки України на затвердження.

9.2.  Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації професійного ліцею

10.1.  Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи професійного ліцею приймає Міністерство освіти і науки України. Реорганізація (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) професійного ліцею здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації професійного ліцею вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Ліквідація професійного ліцею здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Професійний ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4.  Під час ліквідації або реорганізації професійного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

10.5.  У разі ліквідації професійного ліцею (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Директор

МИКОЛАЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПРОМИСЛОВОГО ЛІЦЕЮ

__________________ Г. П. Гуревич

М. П.

____ ________________ 2019 року

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

____________ Н. В. Сокульська

М. П.

____ ______________ 2019 року