Правила внутрішнього трудового розпорядку схвалені на загальних

зборах трудового колективу. Протокол No 2 від 20.06.2011 р.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ Миколаївський професійний промисловий ліцей

1. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В ліцеї трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

2. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

3. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

4.

Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну

підготовку ( диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомостей про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту.
 2. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 3. Прийняття на роботу оформляється наказом директора ліцею, який оголошується працівнику під розписку.
 4. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року No 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора ліцею.
 5. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор ліцею зобов’язаний:
  а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для

роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,

гігієни праці та протипожежної охорони.
10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,

передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в

контракті.
11. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого

ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

12. Припинення трудового договору оформляється наказом директора ліцею. 13. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові

належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

14. Педагогічні працівники мають право на:

 • —  захист професійної честі, гідності;
 • —  вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • —  індивідуальну педагогічну діяльність;
 • —  участь у громадському самоврядуванні;
 • —  користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • —  підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку. 15. Працівники ліцею зобов’язані: а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту ліцею і правил внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці; б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
  в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. г) в установлені строки проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством. 16. Педагогічні працівники ліцею повинні:
  а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів; б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей; в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовище; г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; д) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня; е) захищати молодь від будь яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;
  ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і

загальну культуру.

17. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно- кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ліцею або умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. Основні обов’язки власника або уповноваженого

ним органу

18. Власник або уповноважений ним орган (директор ліцею) зобов’язаний: а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення

навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи ліцею;

г) організовувати атестацію педагогічних кадрів, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати трудові договори, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту».

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) попереднє педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків; з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ліцею, учнів і слухачів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
і) організовувати харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;
к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ліцею та учнів.

V. Робочий час і його використання

19. Для всіх категорій робітників встановити режим роботи:

 • —  початок робочого дня – 8 год. 00 хв.;
 • —  перерва на обід — 12.00 – 12.30;
 • —  закінчення робочого дня – 16 год. 30 хв. Режим роботи для викладачів і керівників гуртків встановлюється у відповідності до розкладу уроків і педагогічного навантаження. У зв’язку з виробничою необхідністю робота виробничих майстерень може організовуватися в 2 зміни. 20. При відсутності педагога або іншого працівника ліцею директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником. 21. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установленні для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством. 22. Директор ліцею освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор ліцею. 23. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. 24. Робота органів самоврядування ліцею регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом. 25. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня. Надання відпустки директору ліцею оформляється наказом обласного управління освіти і науки, а іншим працівникам – наказом ліцею. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівників за умови, щоб основна безперервна її частина була не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд. 26. Педагогічним працівникам забороняється:
  а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
  б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; в) передоручати виконання трудових обов’язків. 27. Забороняється в робочий час:
  а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом; б) відволікати працівників ліцею від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

 1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками , грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 2. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу ліцею і заносяться до трудової книжки працівника. VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни
 3. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: а) догана;
  б) звільнення; Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст. 40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

31. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею, якому надано право прийняття на роботу даного працівника.

32. Працівники обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
До застосування дисциплінарного стягнення директор ліцею повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею безпосередньо після виявлення причини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

33.За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

34.Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

35.Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

За дорученням трудового колективу Правила внутрішнього трудового розпорядку підписали:

Директор МППЛ Г.П.Гуревич Голова профкому МППЛ С.А.Мазур 20 червня 2011р. 20 червня 2011р.