Погоджено

Голова учнівського самоврядування Миколаївського професійного промислового ліцею _______________ А.І.Югай

«___» ___________ 2017р.

Затверджено

Голова педагогічної ради Миколаївського професійного промислового ліцею _____________ Г.П.Гуревич Протокол від 20.02.2017р. No 8

Положення про порядок
призначення і виплат стипендій, інших виплат з метою надання матеріальної допомоги та заохочення учням Миколаївського професійного промислового ліцею

 1. Згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. No882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. No1050 зі змінами) у Миколаївському професійному промисловому ліцеї створюється стипендіальна комісія. Стипендіальна комісія вирішує питання призначення та позбавлення стипендій, надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні та участь у громадській, спортивній діяльності.
 2. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно- правовими актами, що визначають права і обов`язки учнів, а також даним Положенням та статутом Миколаївського професійного промислового ліцею. Нарахування стипендій здійснюється в межах затверджених у кошторисах коштів на ці цілі.
 3. До складу стипендіальної комісії входять: директор, заступники директора, головний бухгалтер ліцею, інші фахівці, представники учнівського самоврядування. Кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії учнівське самоврядування повинна становити не менше 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
 4. Стипендії виплачуються один раз на місяць. На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
 5. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається учням першого року навчання до першого семестрового контролю.
 6. Мінімальний розмір академічної стипендії визначається чинним законодавством України.
 1. Стипендіальна комісія у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове (незалежно від результатів навчання) призначення академічних та соціальних стипендій учням:
  а) з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; б) з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;
  в) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
  г) які є дітьми – інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;
  ґ) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
  д) яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно – технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.
 2. До участі в рейтингу для призначення стипендії допускається також решта учнів, які мають семестрову атестацію з усіх предметів, рівень досягнень яких складає 1-12 балів із загальноосвітніх предметів та 4-12 балів з усіх предметів професійної підготовки передбачених навчальними планами. (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.10.2004р. No1/9 – 506).
 3. Учням з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків виплачується соціальна стипендія, розмір якої визначається чинним законодавством України.
 4. Учням, які є інвалідами по зору і слуху, розмір стипендії збільшується на 50 відсотків розміру академічної стипендії.
 5. Учням, успішність яких за результатами навчання становить 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю розмір академічної та соціальної стипендії, призначеної як збільшується на 45,5 відсотка.

12. Учням, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням (крім учнів з

числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії зменшується на 20 відсотків.

учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у

віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 1. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров`я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
 2. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
 3. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком. За період перебування на лікарняному з причини пологів учениці надається право вибору отримання стипендії або допомоги з соціального страхування.
 4. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв`язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
 5. Учням, які не отримали семестрової атестації з теоретичного або виробничого навчання, чи отримали 1-3 бали за дванадцятибальною шкалою з предметів професійної підготовки, для призначення стипендії призначається термін ліквідації заборгованості: до 10 січня за І навчальний семестр (при ліквідації академічної заборгованості — академічна стипендія нараховується з січня у встановленому порядку); та до 10 вересня за ІІ навчальний семестр (академічна стипендія не призначається на канікулярний період, при ліквідації академічної заборгованості – академічна стипендія призначається з вересня у встановленому порядку). Учні, які в зазначений термін не ліквідували вказану академічну заборгованість, втрачають право на отримання академічної стипендії.
 6. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській і спортивній діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. Секретар стипендіальної комісії МППЛ Л.О.Шаповалова