ПОДАННЯ ЗАПИТУ

Надання публічної інформації Миколаївським професійним промисловим ліцеєм здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011р. № 2939 – VІ (далі – Закон) у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч.1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно до Закону:

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановленіЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених вабзаці другому частини другої статті 12цього Закону.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Миколаївський професійний промисловий ліцей є розпорядником публічної інформації, щобула отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами і знаходиться у володінні ліцею.

Наказом по ліцею від 04.01.2021р. № 2 відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ліцей визначений юрисконсульт Топор А.М.

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ ДО ЛІЦЕЮ МОЖЕ БУТИ ПОДАНИЙ:

на поштову адресу:             54028, м.Миколаїв, вул.Вінграновського, 62;  

на електронну адресу:         mik4447098@ukr.net ;

телефоном:                             (0512) 30-36-40.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Запит на інформацію може бути подано особисто до ліцею в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа ліцею з питань запитів на публічну інформаціюіз зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа ліцею із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувач забов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ МОЖЕ БУТИ ВІДМОВЛЕНО У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

— Миколаївський професійний промисловий ліцей не володіє і не зобов’язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 -інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

— запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

-не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ
РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО ЙОГО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ.
 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу управління або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України